Від творчого учителя до творчого учня. Система роботи з обдарованими дітьми

Початок ХХІ сторіччя відзначений якісно новими явищами й процесами, які охоплюють різні аспекти життєдіяльності суспільства, інтеграцією освіти до світового рівня, обов’язковими для якого є доступність і якість. Але за загальною доступністю і якістю важливо не втратити обдаровану й здібну дитину..

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті наголошено, що система загальної середньої освіти повинна забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих обдарувань, формування навичок самоосвіти й самореалізації особистості. Аналіз нормативних документів у сфері освіти засвідчує, що проблема обдарованості з кожним роком стає все актуальнішою.

Яких дітей можна вважати обдарованими? Як учителеві виявити обдаровану дитину безпосередньо на уроці? Як створити умови для всебічного розвитку того чи іншого обдарування в умовах звичайної школи?

Працюючи з обдарованими дітьми, педагог повинен уміти вставати в позицію рефлексії до самого себе. Так, одним з основних психологічних принципів роботи з дітьми є принцип «прийняття іншого», згідно з яким учитель повинен спочатку приймати учня як індивідуальність зі своїми особливостями, що вже склалися.

Крім того, вчителеві важливо володіти даром навіювання, вміти аргументовано переконувати; бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, виваженості вчинків; налагоджувати з учнями партнерські стосунки; надавати дітям свободу вибору і прийняття рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою тощо. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант.

Компетенція вчителя є важливим фактором у використанні спеціальних методів навчання. Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси. Щоб створити таку атмосферу, вчитель використовує такі творчі методи:

– стимулювати бажання учнів працювати самостійно;

– заохочувати до роботи над проектами, запропонованими самими учнями;

– переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім однодумцем;

– заохочувати до максимальної захопленості у спільній діяльності;

– виключати будь-який тиск на дітей, створювати розкуту атмосферу;

– надавати дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей.

Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною на уроках української мови та літератури

У своїй діяльності можна  використати певні алгоритми роботи з обдарованими учнями на уроках української мови і літератури.

Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною  (українська література)

 1. План роботи.
 2. Опрацювання критичного матеріалу:
 •   вивчення біографії письменника;
 •   складання  хронологічної  таблиці  життєвого  і  творчого шляху письменника;
 •  обирання цікавого матеріалу, фактів;
 •   написання реферату.
 1. Вивчення творчості письменника:
 •   ознайомлення з текстовим матеріалом;
 •   аналіз прочитаного твору;
 •   порівняльна характеристика образів героїв твору;
 •   виписування цитат до образів;
 •   аналіз використаних описів у творі;
 •   складання плану твору;
 •   аналіз художніх засобів, використаних у творі.
 1. Ознайомлення з іншими творами письменника (читання, аналіз).
 2. Виконання творчих завдань:
 •   складання кросвордів до творчості письменника;
 •   складання кросвордів до вивчених творів;
 • створення презентації  життєвого і творчого шляху письменника;
 •   створення презентації творів письменника;
 •   складання словничка невідомих слів до твору;
 •   складання питань до художнього твору, до вірша;
 •   складання    тестів    для    перевірки    знань    з    біографії
 •  письменника, змісту твору.
 1. Опрацювання матеріалу з теорії літератури.
 2. Виконання практичних завдань   з   теорії   літератури   (наведення прикладів з різних творів).
 3. Написання твору за творчістю вивченого письменника.
 4. Захист творчої роботи.

Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною    (українська мова)

 1. Самоосвіта вчителя.
 2. Детальне вивчення програми.
 3. Складання плану роботи з обдарованою дитиною.
 4. Вивчення недоліків у навчанні.
 5. Поглиблене вивчення теоретичного матеріалу.
 6. Виконання практичних завдань за вивченим матеріалом.
 7. Самостійне опрацювання додаткових джерел.
 8. Виконання творчих завдань:
 •   складання ребусів;
 •   складання кросвордів;
 •   складання цікавих завдань;
 •   складання тестових завдань.
 1. Виконання завдань з розвитку мовлення:
 •   написання лінгвістичних казок;
 •   написання творів різних типів;
 •  складання творчих завдань з розвитку мовлення;
 •   складання діалогів.
 1. Створення презентації з теми.
 2. Аналіз виконаної роботи (самоосвітньої діяльності), усунення помилок, наведення власних прикладів.
 3. Контрольна робота за темою.
 4. Аналіз контрольної роботи.

Методи та способи стимулювання творчої активності

Педагогу необхідно вибудовувати навчальний процес таким чином, щоб учні заглиблювалися в атмосферу пошуку, вирішували поставлені проблеми на основі порівняння й зіставлення. А також шляхом дослідження інтелектуальних і творчих особистісних якостей школярів домогтися диференціації, впливу на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей; стимулювати розвиток здібностей кожної особистості. Для досягнення зазначеної мети пропоную  проводити  нестандартні уроки української літератури:

 • диспути;
 • дослідження;
 • спогади;
 • семінари;
 • уроки з використанням ігрових моментів;
 • інтегровані.

Такі заняття значною мірою сприяють активізації пізнавальних можливостей учнів, збагачують їх новими знаннями, прилучають до невичерпного джерела народної творчості, кращих творів української світової класики.

Особливу увагу приділити міжпредметним зв’язкам, особливо з музикою, образотворчим мистецтвом, історією, світовою літературою. Так, при вивченні усної народної творчості раджу використовувати записи народних пісень, дум, балад, бо урок літератури повинен викликати колективне художнє переживання та обмін естетичними емоціями, давати імпульс внутрішній роботі думки учнів, готувати до діалогу з письменником. Щоб досягнути цієї мети, треба дотримуватися таких правил:

 • систематично розв’язувати на уроці та в позаурочний час різноманітні творчі завдання;
 • ураховувати вікові особливості учнів;
 • залучати до роботи на уроці всіх учнів;
 • відштовхуватися в постановці творчих проблем від тексту;
 • використовувати різні засоби, підходи до учня;
 • застосовувати проблемний підхід до вивчення творів.

Найважливішим засобом розвитку особистості, її життєвої компетентності є діяльність: навчити й виховати можна лише в дії.